ÆFLUENTS_Residència d’investigació i producció 2021

ÆFLUENTS és un projecte impulsat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània que treballa en la conceptualització i re-significació simbòlica del terme afluència. Té l’objectiu de promoure projectes innovadors que aportin discurs i pensament sobre el territori, l’aigua, els efectes de la pandèmia en la societat, dinàmiques de sostenibilitat social, lectures contemporànies del món rural i l’art com a producció simbòlica i eina de canvi social.

Aefluents és un projecte impulsat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània liderat per l’Associació de Gestió Integral de Serveis Socioculturals Idea, amb base a Catalunya i que compta amb la coordinació d’entitats culturals de Balears, Catalunya i Occitània, com Casa Planas, el Col·lectiu RZM i Slash Culture, respectivament.

La temàtica que uneix el consorci d’entitats és treballar en la conceptualització i re-significació simbòlica del terme afluència. Els rius i els fluxos d’aigua sempre han estat un recurs simbòlic, una metàfora que ha servit com a espai de trobada, connexió, expansió i desafiament per a l’ésser humà. L’objectiu d’aquesta nova residència és, a més de promoure la creació contemporània i el pensament crític, posar el focus en els artistes que inicien la seva trajectòria artística i la digitalització dels processos de creació i la seva obra.

Aquesta convocatòria d’investigació i producció artística ofereix accés a l’Arxiu Planas amb un fons d’imatges de les Illes Balears entre els anys 60 i 70 que mostren la transformació del paisatge per l’impacte econòmic i social derivat del turisme de masses.

La residència AEFLUENTS, dotada amb un premi de 2.000 euros, està dirigida a artistes, investigadors/es, comissaris/es o pensadors/es sense límit d’edat residents a Catalunya, Balears o a Occitània. Té una durada d’1 mes, de l’1 al 30 de juny de 2021, i la data límit per presentar les candidatures és el 21 de març. Les persones interessades a presentar els seus projectes, poden consultar les bases i inscriure’s en el següent enllaç: http://www.casaplanas.org/2021/02/aefluents-residencia-dinvestigacio-i-produccio-2021/

FRANCÉS

ÆFLUENTS une nouvelle résidence pour les créateurs émergents. ÆFLUENTS est un projet promu par l’Eurorégion  Pyrénées-Mediterranees qui travaille sur la conceptualisation et la redéfinition symbolique du terme <<affluence>>. Aefluents vise à promouvoir des projets innovants qui apportent un discours et une réflexion sur le territoire, l’eau, les effets de la pandémie sur la société, les dynamiques de durabilité sociale, les lectures contemporaines du monde rural et l’art comme production symbolique et outil de changement social. AEfluents est un projet promu par l’Eurorégion des Pyrénées méditerranéennes et dirigé par l’Association de Gestion Intégrale des Services Socioculturels Idéa, basé en Catalogne et coordonné par des entités culturelles des îles Baléares, de Catalogne et d’Occitanie, telles que Casa Planas, le Collectif RZM et Slash Culture, respectivement .

La thematique que relie le consortium d’entités est celle de travailler sur la conceptualisation et la re-signification symbolique du terme affluent. Les rivières et les cours d’eau ont toujours été une ressource symbolique, une métaphore qui a servi d’espace de rencontre, de connexion, d’expansion et de défi pour les êtres humains. Le but de cette résidence est, à part de promouvoir la création contemporaine et la pensée critique, de se concentrer sur les artistes qui débutent leur carrière artistique et de valoriser la numérisation des processus de création et de leur travail.

Cet appel à la recherche et à la production artistique permet d’accéder aux archives de Casa Planas, avec une collection d’images des îles Baléares entre les années 60 et 70 qui montrent la transformation du paysage due à l’impact économique et social dérivé du tourisme de masse.

La résidence AEFLUENTS, dotée d’un prix de 2.000 euros, s’adresse aux artistes, chercheurs, curateurs ou penseurs, sans limite d’âge, résidant en Catalogne, aux Baléares ou en Occitanie. Il dure 1 mois, du 1er au 30 juin 2021, et la date limite de dépôt des candidatures est le 21 mars. Les personnes intéressées à présenter leurs projets peuvent consulter les bases et s’inscrire au lien suivant:

Premi: 2.000€ 

Durada: 1 mes

Calendari: 1 de juny fins a 30 de juny 2021

Data límit d’entrega de la sol·licitud: 21 de març 2021Més informació: residenciascasaplanas@gmail.com // 971 966 751

Categorías: Blog y General.