the spur magazine

#03 repensar un centre d'art contemporani

Espais d’art a debat

Què has produït, Bòlit

Roc Parés

EN

El present text ha estat escrit en resposta a l’amable invitació que l’equip del Bòlit em va fer arribar, l’octubre passat, per participar en el cicle de conferències i taules rodones “Repensar el futur del Centre d’Art Contemporani”. Així, el proppassat 29 de novembre de 2018 vaig participar en la taula rodona ‘‘Què has fet, Bòlit?’’, la primera d’aquest cicle que es desenvoluparà fins al 9 d’octubre de 2019. Aquest primer debat del cicle ens va aplegar una desena d’artistes, teòrics i gestors d’entre aquells qui havíem format part del Comitè Impulsor del Centre d’Art Contemporani de Girona, comitè en el qual jo vaig participar, l’any 2005, com a delegat de la desapareguda Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC). La meva intervenció en l’esmentada taula rodona va girar entorn del tema de la producció i vaig mirar d’abordar-lo des d’una perspectiva quantitativa, basada en la informació pública que ofereixen les memòries del Bòlit, complementada amb una sèrie de referències a documents sobre la gestió dels centres d’art generats al llarg dels darrers deu anys pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. El meu objectiu ha estat mirar d’entendre el paper del Bòlit en la producció d’art del nostre temps i la seva capacitat productora dins les xarxes de centres d’art en què participa. La dificultat més evident que vaig trobar en la preparació d’aquesta intervenció va ser la manca d’homogeneïtat en les dades disponibles, tant pel que fa al format de les memòries anuals del mateix centre com pel que respecta als epígrafs amb què els diferents centres i administracions implicades designen les partides relacionades amb producció.

La producció en l’art contemporani en la nostra societat existeix per iniciativa d’artistes que inverteixen el seu temps i recursos en treballs de naturalesa molt diversa (plàstics, visuals, sonors, audiovisuals, arts en viu…), alguns dels quals circulen a través d’editorials, distribuïdores i galeries comercials, mentre que d’altres (segurament pel seu caràcter menys convencional o més experimental, crític o innovador) requereixen suport institucional per ser desenvolupats. Aquests projectes no s’han d’entendre exclusivament com a peces i tot sovint no són pròpiament obres, però responen a processos de producció que podem considerar com l’R+D+i de la nostra cultura i com a resistència a les visions hegemòniques que imposa l’economia de mercat globalitzada i hipertecnificada d’aquest començament del segle XXI. Per tal de comprendre la implicació d’aquests primers deu anys del Bòlit en aquests processos, podem preguntar-nos: ‘‘Què has produït, Bòlit?’’ I tot seguit podem ser més específics preguntant-nos per la producció d’activitats, la producció d’exposicions, la producció de projectes d’art contemporani i la producció de xarxes. Atès que el Bòlit, des de la redacció inicial del document director, l’any 2005, va renunciar a la missió patrimonial de crear una col·lecció, resulta evident que les respostes a les preguntes anteriors s’han de poder respondre a partir de la documentació que el mateix centre publica a través de la web http://www.bolit.cat així com de la web de La Volta http://www.femlavolta.cat/.

Pel que fa a la producció d’activitats, exposicions, projectes i xarxes podem dir que la documentació del Bòlit és molt completa, està ben presentada i s’actualitza de forma àgil i sistemàtica. Tot i així, trobem a faltar epígrafs específics sobre honoraris d’artistes en gran part de les memòries i quan els trobem (com ara en la memòria de l’any 2010, pàgina 28) queden força per sota del 15% del cost total de l’activitat, que era la reivindicació de l’AAVC en temps de la creació del Bòlit.

Si ens centrem estrictament en la producció d’exposicions, la documentació disponible ens mostra una gran varietat de fórmules de producció i coproducció d’exposicions esmentades en les memòries. Per l·lustrar-ho, només cal veure la memòria de l’any 2017, on s’esmenten, entre d’altres: Coproducció del Bòlit, Centre d’Art Contemporani // Bòlit Mentor és la culminació en format expositiu del projecte educatiu. // Instal·lació d’escultures i flors creada expressament per representar el Bòlit. Centre d’Art Contemporani. // Coproducció Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i MAC Mataró. // Organitzen i coprodueixen: Agència Catalana de Patrimoni i Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. // Projecte i producció: MAC Mataró//Itinerància i adaptació: Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. // Exhibició a Girona de l’exposició presentada al Palazzo Bembo de Venècia, dins l’exposició “Time Space Existence” organitzada per Global Art Affair Foundation en el marc dels Eventi Collateralli de la 15ª Mostra Internacional d’Arquitectura de la Biennal de Venècia 2016. //En col·laboració amb el Museu d’Història de Girona i amb el suport de la Diputació de Girona…

Finalment, pel que fa la producció de xarxes i en xarxa, podem dir que el Bòlit és un dels centres més actius del panorama català ja que participa en les xarxes següents:

− Xarxa d’Espais i Centres d’Art de Catalunya . Com a membre d’aquesta xarxa ha col·laborat en el desplegament del Pla integral d’arts visuals i en el Pla nacional de patrimonialització de l’art contemporani.

− ETACEC. Espai transnacional d’art contemporani. Líder del projecte Europa Creativa.

− Xarter: xarxa d’espais de residències d’artistes de les comarques gironines.

− Hibridacions i Contextos: escoles d’art i disseny i centres d’art de Catalunya

− Dia Internacional de l’Art. Promotor i coordinador de l’esdeveniment

Resumint, podem afirmar que el Bòlit, al llarg d’aquests deu primers anys d’història, ha esdevingut un gran dinamitzador de la producció artística a les comarques de Girona amb una gran implicació en el territori i ha arribat a esdevenir un dels centres d’art més actius del país en el treball en xarxa d’àmbit europeu, com exemplifica clarament la recent i fructífera implicació en el projecte europeu The Spur.

Aquest text està vinculat a la taula rodona «Què has fet, Bòlit?» que es va fer el 29 de novembre de 2018 i podeu veure aquí: https://youtu.be/hv7j3gTkLMQ

Referències i fonts consultades:

Parés, R., «Misterio de cultura», publicat amb el títol “Por amor al arte”, diari La Vanguardia, 5 de novembre de 2001, a la secció Opinión, pàgina 25.

Parés, R., La manca d’una política de foment de la creació a Catalunya, publicat per la revista Debats (núm. 5/2006) del Museu d’Art de Girona.

Parés, R., Capítol sobre «Producció» del Libro Blanco sobre el Sistema Arte Ciencia Tecnología en el estado españo, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Madrid 2007.

Pla estratègic cultura. Catalunya 2021. Comarques Gironines. Barcelona, octubre de 2012 (document de treball i annexos: mapes culturals de Catalunya per territoris).

Pla integral de les arts visuals. Elaborat pel Departament de Cultura, a través la Direcció General de Creació i Empreses Culturals, amb la participació d’entitats i altres institucions. 2015.

Museus 2030: Pla de museus de Catalunya. Edició: Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el CoNCA (2017).

Bòlit. Memòries activitat http://www.bolit.cat/cat/centre/memories-activitat.html (darrera consulta: 29/11/2018).

Lloc web de La Volta: http://femlavolta.cat/ (darrera consulta: 29/11/2018).

Lloc web del Bòlit: http://www.bolit.cat/ (darrera consulta: 29/11/2018).

Lloc web de The Spur: http://www.thespur.eu/ (darrera consulta: 29/11/2018).

Roc Parés

Roc Parés és un artista investigador en comunicació interactiva. És conegut per la seva experimentació poètica i crítica amb les noves tecnologies. És professor i investigador del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i membre del Sistema Nacional de Creadores de Artes del FONCA (Mèxic). El passat 5 de març va presentar al Bòlit la seva obra ‘BHDD’, realitzada en residència durant el 2019 a La Chambre Blanche (Quebec).

What have you produced, Bòlit?

I have written this text as a follow-up to the kind invitation I received from the Bòlit team last October to take part in a cycle of talks and round tables entitled “Rethinking the future of the Contemporary Art Centre”. On 29 November 2018 I took part in a round table entitled What have you done, Bòlit? This was the first event in a cycle scheduled to end on 9 October 2019. This inaugural debate brought together ten artists, theorists and cultural managers who had formed part of the Promotional Committee of the Contemporary Art Centre of Girona, in which I participated in 2005 as delegate of the now-defunct Association of Visual Artists of Catalonia (AAVC). My round table contribution focused on production, which I approached from a quantitative perspective, based on the public information available in Bòlit’s reports, in addition to a series of references to documents generated over the last decade by the Ministry of Culture of the Government of Catalonia related to the management of art centres. My goal has been to understand Bòlit’s role in the production of contemporary art and its productive capacity in the art centre networks in which it participates. The most obvious difficulty that I faced in preparing my contribution was a lack of uniformity in the available data, both in respect of the format of the centre’s annual reports and with regard to the sections in which the respective art centres and administrative bodies assign allocations related to artistic production.

Contemporary art production in our society exists thanks to artists who invest their time and resources in a wide variety of works (plastic arts, visual arts, sound art, audio-visual arts, live arts…), some of which circulate through commercial publishers, distributors and galleries, while others (in all likelihood due to their less conventional or more experimental, critical or innovative aspects) require institutional support in order to be executed. These projects should not be understood exclusively as art pieces and are often not works as such, but rather they constitute production processes that we might consider R&D&I of our culture and a form of resistance to the hegemonic visions imposed by the globalised, hyper-technified market economy of the early 21st century. In order to understand Bòlit’s involvement in these processes over the last ten years, we might pose the question “What have you done, Bòlit?” and, more specifically, we might ask about the production of activities, of exhibitions, of contemporary art projects and of networks. Ever since the drafting of its steering document in 2005, Bòlit has ruled out the heritage mission of creating a collection. It is therefore evident that the answers to the questions posed above must be answered on the basis of the documents published by the centre itself on its own website (http://www.bolit.cat) and on the website of La Volta (http://www.femlavolta.cat/).

 

As far as the production of activities, exhibitions, projects and networks are concerned, Bòlit’s documentation is very comprehensive, well presented and updated efficiently and systematically. Nevertheless, there are few sections devoted to artist fees in the reports as a whole. And, where we do find them (such as on page 28 of the 2010 Report), the fees represent well under 15% of the total cost of the activity, echoing the demand of the Association of Visual Artists of Catalonia (AAVC) when Bòlit was being created.

Focusing strictly on the production of exhibitions, the available documentation offers up a wide variety of formulas for the production and coproduction of exhibitions. By way of illustration, the 2017 report lists, among others, the following: Coproduction by Bòlit, Centre d’Art Contemporani // Bòlit Mentor is the culmination of an educational project in the form of an exhibition. // Installation of sculptures and flowers created specifically to represent Bòlit. Centre d’Art Contemporani. // Coproduction by Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona and MAC Mataró. // Organised and coproduced by: Agència Catalana de Patrimoni and Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. // Project and production: MAC Mataró//Exhibition tour arrangements and adaptation: Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona. // Exhibition in Girona of the exhibition presented at the Palazzo Bembo in Venice, as part of the “Time Space Existence” exhibition organised by the Global Art Affair Foundation within the Eventi Collateralli of the 15th International Architecture Show of the 2016 Venice Biennale. //In partnership with the History Museum of Girona and with the support of Girona Provincial Council.

Finally, as regards the production of networks and networked production, Bòlit is one of the most active centres on the Catalan scene, taking part in the following networks:

− Network of Art Centres and Spaces of Catalonia. As a member of this network it has collaborated in the roll-out of the Integrated Plan for Visual Arts and in the National Plan for the Heritagisation of Contemporary Art.

− ETACEC. Transnational contemporary art space. Leader of the Creative Europe project

− Xarter: network of artist-in-residence spaces of the counties of Girona

− Hybridisations and contexts: art centres and art/design schools of Catalonia

− World Art Day. Promoter and coordinator of the event

To sum up, we can state that, over the course of its first ten years of life, Bòlit has become a great promoter of artistic production in the counties of Girona with a strong commitment to the area and has grown into one of the country’s most active art centres in terms of Europe-wide networked projects, as is clear to see in the recent and fruitful involvement in European project The Spur.

References and sources:

Parés, R., Mystery of Culture. Published under the title “For the Love of Art” in the Opinion section (page 25) of La Vanguardia newspaper, 5 November 2001

Parés, R., The Lack of a Policy for the Promotion of Creation in Catalonia), published in the magazine Debats (No. 5/2006) of the Art Museum of Girona.

Parés, R., Chapter on “Production” in the “White Paper on the Art, Science and Technology System in the Spanish State”), Spanish Foundation for Science and Technology, Madrid 2007.

Strategic Plan for Culture. Catalonia 2021. Counties of Girona. Barcelona, October 2012 (working document and annexes: cultural maps of Catalonia by area).

INTEGRATED PLAN FOR VISUAL ARTS. Drawn up by the Ministry of Culture, through the Directorate General for Creation and Cultural Companies, with the participation of entities and other institutions. 2015.

Museums 2030: Museums Plan of Catalonia. Published by the Government of Catalonia in partnership with the CoNCA (National Council for Culture and Arts) (2017).

Bòlit. Activity reports: http://www.bolit.cat/cat/centre/memories-activitat.html (last viewed on 29/11/2018).

La Volta website: http://femlavolta.cat/ (last viewed on 29/11/2018).

Bòlit website: http://www.bolit.cat/ (last viewed on 29/11/2018).

The Spur website: http://www.thespur.eu/ (last viewed on 29/11/2018).