the spur magazine

#03 repensar un centre d'art contemporani

Espais d’art a debat

Proposta d'un laboratori de les arts tecnològiques

Montserrat Costa

EN

He estat convidada a reflexionar sobre els deu anys del Bòlit i el seu futur. Per aquest motiu he revisat la trajectòria del centre i he analitzat el que actualment es fa a la ciutat en matèria d’art contemporani. Tanmateix, preocupada per donar nous impulsos a l’art i per l’interès que em susciten els coneixements més actuals sobre ciència i tecnologia, m’ha sorgit la necessitat de plantejar una proposta de futur que enllaça investigació, formació i exhibició de l’art contemporani, que va més enllà dels ensenyaments artístics convencionals que són impartits actualment a la Girona.

L’aparició de les noves tecnologies ha propiciat que s’hagin produït canvis importants a la nostra societat. En el món de l’art, la utilització pels artistes d’aquests mitjans tecnològics els ha obert noves vies d’expressió i de producció artístiques. També és destacable l’impacte comunicatiu que tenen algunes d’aquestes obres. Cada dia augmenta el nombre d’artistes plàstics que investiguen les possibilitats d’aquestes noves tecnologies i que incorporen a les seves creacions nous conceptes provinents d’altres disciplines. La relació cada vegada més estreta entre art, ciència i tecnologia afavoreix que els artistes i els científics vulguin ampliar la seva mirada sobre el procés creatiu i s’obrin a altres disciplines. L’art també pot ser impulsor de descobriments científics i de noves tecnologies o, si més no, la visió dels artistes pot ajudar a donar un contrapunt humanístic a aquests treballs.

El problema, però, és que molts creadors del nostre país es troben que no poden accedir a aquestes noves formes de creació o de producció per la mancança d’infraestructures ben equipades. Per aquests motius pensem que la creació d’aquest laboratori és tan necessària i ens anima a fer aquesta proposta.

Girona compleix tots els requisits necessaris per a la seva implantació, ja que se la considera segona capital de Catalunya i també és una  zona de gran influència territorial, la seva situació geogràfica, a prop de Barcelona i França, la converteix definitivament en un lloc idoni.

Aquest projecte podria atreure artistes vinguts de tot arreu i consolidar la ciutat de Girona com a pionera en la investigació artística i tecnològica del nostre país.

Objectius d’aquest projecte 

*Potenciar la investigació, la recerca i la producció artístiques a un alt nivell de rigor i d’exigència.

*Afavorir el desenvolupament de propostes conjuntes que relacionin art, ciència i tecnologia i que propiciïn l’intercanvi constant d’informació i deconeixements.

*Impulsar la col·laboració entre artistes, científics i l’empresa privada, per investigar noves possibilitats de processament d’imatges.

*Ajudar els artistes al desenvolupament de projectes propis; mediació entre la idea de l’artista i l’assessorament tècnic sobre els mitjans tecnològics posats al seu abast.

*Generar col·laboracions entre diferents àmbits artístics, teatre, cinema, música, dansa, circ…

*Crear vincles amb altres centres semblants d’investigació.

*Contribuir al desenvolupament global de la cultura i de les arts.

*Fer creació audiovisual i digital. Creació multidisciplinària, investigació sonora, videoart, bioart, arts digitals, nanoart, etc. Utilització de diferents eines, electrònica, mitjans interactius, disseny computacional, impressions 3D, realitat augmentada i virtual, intel·ligència artificial, big data, wetware,. holografia projectors 3D…

La idea de laboratori podria aglutinar al seu voltant un gran desplegament de possibilitats i d’alternatives.

Evidentment, en cas que aquesta proposta anés endavant seria necessari que els artistes i tècnics experts en aquestes disciplines fossin els que precisessin i ampliessin els objectius anteriorment esmentats, els continguts i tot el que fos necessari per al bon desenvolupament d’un projecte d’ aquesta envergadura.

Producció – Coproducció 

A continuació destaquem el tipus de propostes i de produccions que s’haurien de dur a terme al laboratori de les arts tecnològiques:

*Propostes de producció, la iniciativa de les quals provingui dels integrants dels equips del mateix laboratori creatiu.

*Propostes per encàrrec del Bòlit, Centre d’Art Contemporani o provinents d’altres centres artístics, mitjançant beques, concursos, etc.

*Desenvolupament individual de projectes d’investigació dels artistes.

*Coproducció de projectes en col·laboració amb altres centres de prestigi, públics o privats, tant a nivell nacional com internacional.

Col·laboració del Bòlit amb el laboratori d’art i tecnologia 

És evident que els centres d’art hi són per promoure les manifestacions artístiques més contemporànies i més innovadores i que tenen menys possibilitats de ser exposades en llocs convencionals. En aquest cas, el Bòlit hauria d’oferir als espectadors la possibilitat de poder gaudir d’una mirada més àmplia i polièdrica del nostre panorama artístic contemporani. En aquest sentit, la creació d’aquest laboratori podria enriquir l’oferta que ens arriba al públic. Tanmateix, pensem que no s’haurien de deixar de banda altres manifestacions artístiques que igualment ens poden emocionar com un dibuix, una pintura o una massa de fang convertida en un objecte artístic, o d’altres realitzades amb materials no convencionals, sempre que siguin, és clar, de qualitat.

La relació entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani i el laboratori hauria de ser molt dinàmica, ja que el Bòlit podria ser el principal responsable i coordinador dels projectes. No només respecte a les propostes o encàrrecs d’algunes de les produccions, sinó que també seria convenient que pogués assumir la tasca de mediació i fer de pont entre el mateix Bòlit, el laboratori, el públic, les escoles i altres centres. Igual d’important seria tota la tasca informativa al voltant del projecte, a través de conferències, debats i publicacions per establir les bases teòriques, filosòfiques i històriques d’aquest tipus de manifestacions artístiques.

Seria també convenient donar visibilitat a les obres i els projectes mitjançant la creació d’exposicions tant locals com a l’estranger i propiciar-ne l’intercanvi.

Una part significativa del projecte seria la de proporcionar beques i la d’implicar les empreses privades a col·laborar en el projecte.

No vull acabar aquest escrit sense reivindicar la necessitat que el Bòlit, al qual felicitem per la important tasca que està desenvolupant, tingui l’edifici arquitectònic que va proposar el Comitè Impulsor en el seu moment, a fi de poder desenvolupar en profunditat tot un conjunt d’activitats programades i per poder fer exposicions de projectes més complexos i de més envergadura.

Aquest text està vinculat a la taula rodona «Què has fet, Bòlit?» que es va fer el 29 de novembre de 2018 i podeu veure aquí: https://youtu.be/hv7j3gTkLMQ

Montserrat Costa

Montserrat Costa participa activament en la vida artística de la ciutat de Girona des de l’any 1976, com a membre de l’ADAG i col·laborant amb iniciatives col·lectives. La seva primera exposició individual va ser l’any 1977 a la Galeria 3 i 5 de Girona. Del 1980 al 1988 va realitzar la seva obra en exclusiva per la Galeria Espais de Girona. Fins la seva jubilació, compaginava la pràctica artística amb la docència de pintura al Centre Cultural la Mercè.

Proposal for a technological arts laboratory

I have been invited to reflect on Bòlit’s decade of activity and its future. As such, I have conducted a review of the centre’s work over the last ten years and an analysis of current contemporary art activity in Girona. Furthermore, given my interest in cutting-edge science and technology developments and in giving fresh impetus to art, I have felt the need to set out a forward-looking proposal that brings together research, training and the exhibition of contemporary art, looking beyond the conventional art teaching model currently implemented in Girona.

The emergence of new technologies has led to significant changes in our society. In the world of art, the use by artists of these technological tools has opened up new channels of artistic expression and production. The communicative impact achieved by some of these works is also noteworthy. A constantly growing number of plastic artists are exploring the possibilities offered by these new technologies and incorporating new concepts from other disciplines in their creations. The increasingly closer relationship between art, film and technology means that artists and scientists who wish to broaden their vision of the creative process are opening up to other disciplines. Art can also spark scientific discoveries and new technologies, or at least the vision of artists, may help to add a humanistic dimension to projects in these fields.

However, the problem is that many creators in our country do not have access to these new forms of creation or production due to the lack of well-equipped infrastructures. The vital importance of creating this laboratory is what has led me to put forward this proposal.

Girona fulfils all the necessary requirements for its implementation. Catalonia’s so-called second city is an area of considerable territorial influence with a strategic location close to Barcelona and France that makes it an ideal home for the project.

It could become a magnet for artists and establish Girona as Catalonia’s pioneering city in artistic and technological research.

PROJECT GOALS

*To foster excellence in artistic research and production.

*To encourage the creation of joint proposals that bring together art, science and technology, and that facilitate the constant exchange of information and knowledge.

*To promote collaboration between artists, scientists and the private sector, in order to research new image processing possibilities.

*To help artists to develop their own projects; mediation between the artist’s idea and the provision of technical advice on the technological resources made available to them.

*To generate collaborative work between different artistic disciplines: theatre, cinema, music, dance, circus, etc.

*To create links with other similar research centres.

*To contribute to the global development of culture and the arts.

*To carry out audio-visual and digital creation: multidisciplinary creation, sound research, video art, BioArt, digital arts, NanoArt, etc. Use of different tools, electronics, interactive media, computational design, 3D printing, augmented and virtual reality, artificial intelligence, big data, wetware, 3D hologram projectors, etc.

The laboratory could serve as a hub for a wide range of possibilities and alternatives.

Obviously, if this proposal were to be greenlighted, it would be necessary to call on expert artists and technicians in these disciplines in order to specify and elaborate on the aforementioned objectives, the content and all the other elements required for the successful implementation of such a large-scale project.

PRODUCTION - COPRODUCTION

The type of proposals and productions that should be carried out in the technological arts laboratory are listed below:

*Production proposals put forward by the members of the teams of the creative laboratory itself.

*Proposals commissioned by Bòlit, Centre d’Art Contemporani or by other art centres, through grants, scholarships, etc.

*Implementation of artists’ individual research projects.

*Coproduction of projects in collaboration with other leading public and private centres, both at home and abroad.

BÒLIT’S COLLABORATION WITH THE ART AND TECHNOLOGY LABORATORY

It goes without saying the purpose of contemporary art centres is to promote the contemporary and innovative artistic manifestations that are less likely to be exhibited in conventional art centres. As such, Bòlit should offer viewers the chance to enjoy a broader and more multifaceted vision of our contemporary art scene. In this respect, the creation of this laboratory could enrich the range of works shown to the public. Nevertheless, we believe that this does not mean leaving behind other artistic manifestations that can also generate excitement, such as drawings, paintings or a lump of clay transformed into an artistic object, along with other works created from non-conventional materials; provided, of course, that they are high-quality creations.

The relationship between Bòlit, Centre d’Art Contemporani and the laboratory must be a highly dynamic one. Bòlit could be the main entity responsible for coordinating the projects, not only in respect of the proposals or commissions of some of the productions but also in terms of undertaking the task of mediation, serving as a bridge between itself, the laboratory, the general public, schools and other centres. Another equally important aspect is the communication work related to the project, in the form of talks, debates and publications, with the goal of establishing the theoretical, philosophical and historical bases of artistic manifestations of this type.

It would also be advisable to showcase the works and projects through the creation of exhibitions at home and abroad, fostering their exchange.

Offering grants and calling for the collaboration of private companies constitute another significant element of the project.

I would like to congratulate Bòlit for the important work that it is carrying out, but I cannot pass up the opportunity to insist on the need for the centre to be housed in the building originally proposed by the Promotion Committee, in order for it to fully implement a series of programmed activities and in order for it to be able to host exhibitions of more complex, larger-scale projects.

Montserrat Costa, visual artist, painter

Girona, February 2019