the spur magazine

#03 repensar un centre d'art contemporani

Espais d’art a debat

10 anys del Bòlit. El Bòlit i la ciutat

M. Lluïsa Faxedas

EN

El Bòlit va néixer, fruit de la conjunció entre les voluntats de l’Ajuntament de Girona i de la Generalitat de Catalunya, en un moment d’optimisme en què semblava possible articular projectes de país a partir de les propostes i experiències del món local. En aquest cas es tractava d’anar un pas més enllà de la programació d’exposicions monogràfiques d’artistes locals, nacionals i internacionals que es portava a terme bàsicament a la Sala Fidel Aguilar de la Rambla, per passar a crear un centre d’art que complís de forma integral i coordinada amb totes les funcions que se li suposen (producció, exhibició, investigació, documentació, difusió, educació…) i que treballés en xarxa amb la resta d’equipaments catalans dedicats a les arts visuals contemporànies. El centre, que havia d’estar dotat dels mitjans econòmics i humans necessaris, havia de tenir, doncs, la missió d’articular l’activitat artística de les comarques gironines, però com que estaria situat a Girona tindria un paper clau en la potenciació de les dinàmiques locals.

El Bòlit es va inaugurar, l’octubre del 2008, pocs dies després de la caiguda de Lehman Brothers, fet que va marcar l’inici d’una crisi econòmica mundial que a casa nostra va deixar ferides molt profundes de les quals encara no ens hem recuperat del tot —i potser no ho farem mai. En l’àmbit de la cultura la crisi ha actuat amb una força devastadora, i la reducció de recursos ha comportat també una reducció d’activitats, un empitjorament de les condicions de treball en tots els aspectes, l’ajornament sine die de la posada en marxa de noves iniciatives, i en no poques ocasions el tancament o cancel·lació de projectes culturals que ja estaven en funcionament. Des del punt de vista institucional, i ja que el Bòlit és un centre públic, també cal tenir present que al llarg d’aquesta dècada hem viscut una sèrie d’alteracions sísmiques del panorama polític que han anat molt més enllà de la normal alternança entre partits i les lògiques divergències entre programes, i que ens ha situat en un estat d’inseguretat i incertesa permanent que ha fet del viure al dia l’estat natural de moltes institucions culturals.

El primer gran èxit del Bòlit és, doncs, el d’haver sobreviscut a aquestes diverses crisis, tot mantenint-se al llarg d’aquests anys fidel als objectius fundacionals i sense haver renunciat a desplegar cap de les línies de treball que es marcaven en el primer document director. És especialment notable la tasca feta en el foment de la xarxa de relacions que s’ha anat construint amb els agents del territori i de l’àmbit nacional i internacional; a nivell de ciutat, particularment, el Bòlit ha esdevingut una referència ineludible en la creació visual contemporània que ha mantingut col·laboracions amb tots els agents rellevants i que ha fet un esforç permanent d’obertura als públics. Tenint sempre en compte que els recursos del centre mai han assolit els nivells que haurien estat desitjables, cal destacar la feina incansable dels seus diversos equips humans, que amb la seva implicació han arribat allà on altres mitjans no arribaven.

Cal no oblidar, tanmateix, que el projecte del Bòlit preveia la construcció d’un nou equipament específicament dissenyat per a les seves necessitats, que s’havia de situar al solar que encara avui es troba buit davant de la nova biblioteca Carles Rahola (en aquell moment un projecte, ara una realitat), i per al qual ja existia un primer avantprojecte. La construcció d’aquest equipament responia a la convicció del govern municipal del moment que era positiu descentralitzar l’activitat cultural del Barri Vell per tal de crear un nou pol d’atracció cultural i ciutadana, que en aquest cas coincidia amb el centre geogràfic de la ciutat, en una zona d’alta densitat de població i propera a les principals vies de comunicació. Era una manera de ressituar la cultura en general, i l’art contemporani en particular, al centre de la vida urbana, i de dissociar-lo, sense renunciar-hi, del seu potencial com a atractiu turístic. Es tractava també de construir un edifici completament adaptat a les necessitats d’un centre d’art del s. XXI, cosa que no sempre les rehabilitacions d’edificis antics poden oferir. La crisi econòmica, primer, i la manca de voluntat, després, sembla que han acabat amb aquesta oportunitat única de situar la creació visual contemporània en el centre de la vida cultural de la ciutat; tot i que certament el Bòlit ha ampliat espais en aquest temps, i tenint en compte les circumstàncies no és pas poca cosa, la renúncia a un edifici propi implica deixar de banda un element essencial del projecte. Desitgem, tanmateix, una llarga vida al Bòlit basada en els fonaments establerts fins ara, perquè la ciutat necessita tenir, sí o sí, un espai dedicat a la lliure creació artística en totes les seves potencialitats.

Aquest text està vinculat a la taula rodona «Què has fet, Bòlit?» que es va fer el 29 de novembre de 2018 i podeu veure aquí: https://youtu.be/hv7j3gTkLMQ

M. Lluïsa Faxedas

Lluïsa Faxedas és Doctora en Història de l’art i professora de la Universitat de Girona. Del 1999 al 2003 va ser la coordinadora del Màster en Comunicació i Crítica d’Art de la UDG. Del 2012 al 2014 va ser coordinadora del Màster en Turisme Cultural. Va ser Vicedegana de la Facultat de Lletres del 2014 al 2018. És membre de la Càtedra d’Art i Cultura Contemporanis, del grup de recerca de Teories de l’Art Contemporani i directora dels Encontres de la Càtedra, organitzats anualment per tractar l’art gironí.

10 years of Bòlit. Bòlit and the city

The creation of Bòlit was the result of a meeting of minds between Girona City Council and the Government of Catalonia at a time of optimism when it seemed possible to structure nationwide projects on the basis of local initiatives and experiences. In this case the goal was to go one step beyond the programming of solo exhibitions by local, national and international artists, mainly held in the Fidel Aguilar Room on Rambla de la Llibertat in Girona, in order to create an art centre capable of fulfilling its expected functions (production, exhibition, research, documentation, dissemination, education, etc.) in an integrated and coordinated manner and of working in a network with other Catalan facilities dedicated to contemporary visual arts. The mission of the centre, which was to be assigned the necessary economic and human resources, was therefore to structure the artistic activity of the counties of Girona. However, given that it was to be located in the city of Girona, it would play a key role in fostering local dynamics.

Bòlit opened in October 2008, just a few days after the fall of Lehman Brothers, which marked the start of a global economic crisis. This part of the world has still not fully recovered from the deep wounds caused by the financial meltdown, and perhaps it never will. In the cultural sphere the crisis has been particularly devastating and the reduction in resources has led to a reduction in activities, a general worsening of working conditions, the postponement sine die of the launch of new initiatives, and more than occasionally the closure or cancellation of existing cultural projects. From an institutional point of view, and given that Bòlit is a public centre, it is also necessary to take into account that the political panorama has been altered by a series of seismic shifts over the last decade that have gone way beyond the normal alternation between political parties and the logical divergences between programmes, creating a state of constant insecurity and uncertainty that has made a hand-to-mouth existence the norm for several cultural institutions.

Bòlit’s first great success is therefore that of having survived this series of crises while remaining true to its founding goals and without renouncing any of the strategic lines of action set out in the first steering document. The work done in terms of fostering a network of relations built up over time with local, national and international agents has been especially noteworthy. More specifically, in the city of Girona, Bòlit has become a leading centre for contemporary visual creation, collaborating with all the relevant agents and constantly striving to open up to audiences. Bearing in mind that the centre has never had the desired level of funding, it is worth highlighting the tireless work carried out by its many teams, whose unfailing dedication has helped to fill in these funding gaps.

We must not forget that the Bòlit project also involved the construction of a new dedicated facility designed especially for its needs. This facility was to be built on a site that still remains empty in front of the new Carles Rahola Library (then a project, now a reality), for which a draft project had already been completed. The reason for the construction of this facility was the City Council’s conviction that it would constitute a positive step to decentralise the cultural activity of the Barri Vell (Old Quarter) in order to create a new cultural and civic centre of attraction, which in this case coincided with the geographical centre of the city, a highly populated area close to the main transport links. It was a platform for repositioning culture in general, and contemporary art in particular, at the centre of urban life and for decoupling it from its potential as a tourist attraction, although without ruling out this aspect. The goal was also to construct a building fully adapted to the needs of the 21st century, which is not always possible in the case of refurbished old buildings. However, first the economic crisis, and then a lack of commitment, seem to have put paid to this unique opportunity to place contemporary visual creation at the centre of the city’s cultural life. Although Bòlit has expanded to other venues over this period (no small achievement, given the circumstances), the failure to take advantage of the chance to construct a dedicated building means leaving to one side an essential element of the project. Nonetheless, we wish Bòlit a long life based on the foundations built over this period, since it is essential for the city to have a space dedicated to free artistic creation in all its potential manifestations.